Culturelist
Akkia Neko
Austin Street Seen_Akkia Neko
Photo by Joanna Wilkinson

Name: Akkia Neko
Age: 27
Occupation: photographer
Wearing: handmade tee, vintage jacket, and Forever 21 shorts
Found at: La Zona Rosa during Austin Fashion Week

Nominate Now
      Go